حالم داره بد میشه از قیافششششششش

لایکو خودم میزنم اول