+بیشترتونو لینک کردم

دستم شکست آییییییییییی

کسی جا مونده بگه