وقتی میگم از خط چشم کشیدن بدم میاد دقیقا اینجاشو میگم
شماره سه:/