خیلی تفاوت وجودداردمیان کسی که تورامیخواهدوکسی که توراهم میخواهد...