زندگی چیز چرندی است

اما انسان، اگر تا آنجا که می تواند

از آن لذت نبرد،

باید خیلی ابله باشد …